Raval Bisbal, 42 - 25210 Guissona

973 550 082

Innovació Pedagògica: plataformes educatives digitals.

Innovació Pedagògica: plataformes educatives digitals.

Innovamat i Pictoescriptura.

A FEDAC Guissona, seguint amb la línia d’innovació pedagògica i el nostre projecte educatiu #avuixdemà2024 col·laborem amb plataformes educatives digitals per afavorir els processos d’aprenentatge de cada alumne i que puguin ser tan individualitzats com sigui possible. És per aquest motiu que a l’escola ja fa uns anys que estem treballant les matemàtiques, la llengua catalana i la castellana amb aquestes plataformes que han estat creades per ensenyar de manera atractiva i el més competencial possible els sabers i continguts. 

En l’àmbit matemàtic, l’alumnat treballa amb la plataforma Innovamat. Aquesta és una proposta curricular de matemàtiques flexible, la qual pretén substituir el llibre de text tradicional per aprenentatges més significatius mitjançant la manipulació de materials, el descobriment, la conversa i l’intercanvi d’estratègies. Aquesta plataforma té un triple objectiu:

 • Treballar les matemàtiques de forma més manipulativa, sobretot en la construcció del coneixement de l’alumnat.
 • Treballar des d’un punt de vista molt més competencial.
 • Treballar amb una metodologia més globalitzada i personalitzada per a cada alumne.

Innovamat distribueix l’aprenentatge de les matemàtiques amb 3 grans blocs: 

 • El primer anomenat Laboratori de Nombres, els alumnes construeixen el seu coneixement mitjançant els continguts i destreses matemàtiques. Aquest són: resoldre problemes, és a dir, ser capaços d’enfrontar-se a situacions desconegudes, dissenyar estratègies per resoldre-les, analitzar possibles solucions i plantejar-se nous reptes. També s’hi treballa el raonament, a partir de fer hipòtesis i comprovar-les i deduir i argumentar les afirmacions que realitzem. Tanmateix, també es fan connexions, essent capaços de descobrir les relacions existents entre les diferents idees i conceptes del món matemàtic amb el món que ens envolta. Finalment, també s’hi treballa la comunicació i representació mitjançant la interpretació de gràfics, de forma oral o bé amb material manipulatiu. Es treballa dues hores setmanals de Laboratori de Nombres.
 • El segon bloc, anomenat Plataforma, és una pràctica personalitzada i autònoma on els nens i nenes realitzen de forma individual els continguts matemàtics mitjançant una tauleta digital o bé el Chromebook de forma sistèmica i gamificada. A més a més, els mestres, obtenen informació detallada sobre el procés de cada infant. A l’aula es treballa una hora setmanal de Plataforma.
 • El tercer i últim bloc, anomenat Reptes matemàtics, es plantegen diferents reptes relacionats amb els continguts matemàtics ja treballats. Aquests reptes es resolen de manera individual o col·lectiva, on l’alumnat participa constantment i així pot formular les seves hipòtesis i comprovar-les. Per tal que aquest aprenentatge sigui més significatiu s’utilitza material manipulatiu. A l’aula es treballa una hora setmanal de Reptes matemàtics.

Pel que fa a l’àmbit lingüístic, a cicle mitjà, l’alumnat treballa amb la plataforma Pictoescriptura. És una metodologia innovadora que fa un ús instrumental de la imatge com a eina per aprendre a llegir i a escriure, desenvolupar el pensament creatiu i dominar el llenguatge de manera progressiva. És una metodologia inclusiva, personalitzada, creativa, activa, multimodal, col·laborativa i empoderadora. 

Els objectius principals d’aquesta metodologia són els següents: 

 • Millorar la comprensió lectora i el rendiment de l’escriptura. 
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Activar el pensament creatiu.
 • Resoldre problemes de manera cooperativa. 
 • Desplegar la motivació interna cap a la creació i l’expressió escrita. 
 • Prendre consciència de la seva capacitat d’aprenentatge. 
 • Reforçar la seva autoestima. 

Pictoescriptura també distribueix els seus aprenentatges en tres grans blocs: 

 • Àlbum il·lustrat: es tracta d’una història il·lustrada que permet treballar l’aprenentatge de la llengua a través de diferents activitats que combinen lectura, oralitat, creativitat, dibuix, escriptura i coneixement de la llengua. L’alumnat juga amb les imatges i el text per desconstruir la història, entendre la funció dels elements discursius i perdre la por a jugar amb les peces lingüístiques. 
 • Publicació de l’alumne: es divideix en dues fases de treball en les que primer l’alumne fa un entrenament i després genera la publicació. 
 • Jocs de llengua: treball de diferents exercicis on es treballen les diferents habilitats lingüístiques: ortografia, vocabulari, puntuació, morfologia i sintaxi, i comprensió lectora. Són exercicis que s’adapten al nivell de coneixement de l’alumnat i els proposen exercicis amb itinerari personalitzat. 
CreaEscola Quality Certificate for Education Website