Raval Bisbal, 42 - 25210 Guissona

973 550 082

Projectes de FEDAC Guissona

Projectes de l'escola FEDAC-Guissona:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Guissona participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Tutoria entre iguals (TEI)

A la tutoria entre iguals (TEI) alumnes més grans fan de tutors emocionals de companys més petits. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutoritzat) i amb un objectiu comú, conegut i compartit.

Així, els alumnes de 3r secundària tutoritzen els seus companys de 1r de secundària; a primària els alumnes de 5è tutoritzen els de 3r; i a educació infantil, els alumnes d’I5 són els tutors dels nens i nenes d’I3. L’ús de la tutoria entre iguals esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes i treu profit de les diferències de nivell entre alumnes.

Projectes escolars europeus

Participem en el projecte europeu eTwinning, que permet que alumnes i docents de dos o més centres escolars de països diferents treballin col·laborativament sobre un tema acordat prèviament fent ús de les eines TIC i d’una plataforma digital.

A través d’aquest treball cooperatiu, fomentem en els nostres alumnes la dimensió europea, ja que la comunicació i la col·laboració amb escoles d’altres països permet conèixer noves realitats i, alhora, practicar l’anglès i millorar la competència digital.

Anglès: 4 skills

Iniciem el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a la llar d’infants i segueix al llarg de tota l’escolaritat fins a 4t d’ESO. El nostre objectiu és que l’anglès es converteixi en llengua d’ús, de manera que els alumnes desenvolupin les quatre habilitats (4 skills) per a un bon domini de la llengua: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita. L’ensenyament-aprenentatge de l’anglès forma part del projecte 3L de les escoles FEDAC.

A les aules d’infantil, la mestra dialoga en anglès amb els nens, que, de manera inconscient, mostren enteniment d’allò que se’ls diu en la nova llengua. En aquesta etapa, no es pretén que el nen parli ja en la llengua estrangera sinó que s’habituï a sentir-la i que adquireixi vocabulari passiu.

Al llarg de la primària i la secundària, preparem l’alumnat per als exàmens oficials de Cambridge, participem en projectes internacionals i en concursos, realitzem estades a l’estranger, rebem suport lingüístic d’un auxiliar de conversa i impartim els continguts de diferents àrees en anglès seguint la metodologia AICLE. Així, l’àrea de Plàstica en totes les etapes i les optatives Comics, Enjoy Movies i Lab a secundària s’imparteixen en anglès.

Pla de lectura

Com a línia pedagògica del centre, hem establert tallers i múltiples activitats adreçades a millorar la competència lectora dels nostres alumnes. Aquestes activitats giren al voltant de tres eixos: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir. L’objectiu és afavorir l’èxit escolar, perquè la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit indispensable per participar en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El pla de lectura de l’escola comprèn activitats com mitja hora de lectura diària (individual, col·lectiva, per parelles, etc.), una hora setmanal dedicada a la comprensió de diferents tipologies textuals (literal, interpretativa i reflexiva), treball de comprensió des de les matèries no lingüístiques, proves diagnòstiques i d’avaluació de la comprensió lectora, treball de biblioteca (aula, centre, municipal, etc.) i aprenentatges i serveis (intercanvi d’aprenentatges lectors entre els alumnes).

Pla 2.0 DIGITAL

FEDAC Guissona vol educar per formar persones competents també en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. A més, les noves tecnologies faciliten el treball cooperatiu, la personalització i el desenvolupament de la intel·ligències múltiples i la creativitat en la resolució de les tasques. Per això, ordinadors, tauletes i altres eines digitals conviuen amb els llibres i les llibretes a les aules i ens permeten aplicar noves metodologies d'aprenentatge. El Pla 2.0 Digital de l’escola forma part del projecte TÀCtil de les escoles FEDAC.

A partir de 3r de primària els alumnes de l’escola disposen d’ordinadors Chromebook d’ús individual. A 5è i 6è de primària treballem algunes àrees amb la metodologia 2x1 (dos nens/un ordinador) i a ESO 1x1 (un nen/un ordinador).

Per treure el màxim profit dels Chromebook, oferim l’activitat complementària d’Informàtica, que introdueix els alumnes en l’ús de les eines digitals al voltant de G Suite (Google for Education) i aprenen a crear documents, presentacions, fulls de càlcul, sites… A l’activitat complementària d’Ordinografia aprenen també a adquirir un bon domini del teclat.

Robòtica educativa

La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes mentre resolen reptes i treballen en grup.

A l’etapa d’educació infantil treballem amb les Bee-bot, un robot educatiu per als més menuts que els permet iniciar-se en el món de la programació.

En els primers cursos de primària s’introdueixen en la construcció i creació d’objectes, paisatges i personatges amb peces LEGO i en la programació amb code i Kodable. Més endavant, introdueixen a les seves construccions motors, sensors i programació amb LEGO WeDo, treballen amb el llenguatge Scratch i s’inicien al LEGO EV3.

A ESO continuen l’aprenentatge amb LEGO Mindstorms EV3, amb el qual poden plantejar problemes, dissenyar sensors i fer la programació per donar solució als problemes plantejats.

Treball per projectes

Des d’I3 fins a S4, els alumnes treballen les diferents àrees de coneixement per projectes. El treball per projectes és una metodologia globalitzadora i interdisciplinària que ofereix mitjans per ajudar els alumnes a pensar, investigar i aprendre dels seus errors i encerts, tot desenvolupant un pensament crític.

El treball per projectes permet que els alumnes interrelacionin els coneixements, apliquin estratègies, comprovin hipòtesis i construeixin un coneixement significatiu. Així, els nens i les nenes es converteixen en els protagonistes del seu procés d’aprenentatge, mentre que el mestre és el guia que suscita interrogants, suggereix i proposa.

En el treball per projectes l’avaluació també canvia, ja que té més importància el procés que els resultats. Per això, introduïm nous instruments de seguiment i avaluació.

Gamificació

Proposem activitats de gamificació a l’aula, ja que la motivació que els nens i les nenes senten pel joc es converteix en l’estimulació que necessita el cervell infantil per créixer i aprendre. A través del joc, aconseguim despertar aquesta motivació per l’aprenentatge i el descobriment de nous coneixements: jugant, l’alumne prova, explora, s’equivoca, rectifica i aprèn, i ho fa d’una manera natural sense adonar-se’n.

Programa Salut i Escola

Salut i Escola és un programa per fomentar hàbits saludables en els adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.

Una infermera del CAP visita regularment al centre per oferir un espai de consulta on els estudiants poden assistir-hi lliurement. Les visites són estrictament confidencials.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website